Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistent

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab Eesti Vabariigi sotsiaalpoliitika ja lastekaitse põhimõtteid ning sotsiaalhoolekande korralduse aluseid;
 • mõistab lapsele turvalise kasvukeskkonna loomise põhimõtteid;
 • teab erivajaduste mõjust lapse füüsilisele, psüühilisele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele arengule;
 • planeerib lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut toetava keskkonna, arvestades lapse individuaalsust ja arengufaasi;
 • viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendades ja motiveerides last, lähtudes tema arengust ja individuaalsetest võimetest;
 • jälgib lapse tervislikku seisundit ja vajadusel sekkub; t
 • tunneb ära eluohtlikud seisundid ja annab esmaabi;
 • mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
 • mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
 • orienteerub arvutit kasutades infotehnoloogilistes põhimõistetes.

Õppekava:

MOODUL 1. Lapse kasv ja areng

 • psühholoogia ja pedagoogika alused;
 • perepsühholoogia alused;
 • lapse erinevad arengufaasid ja ealised erinevused;
 • lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ning sotsiaalset arengut mõjutavad tegurid;
 • väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
 • kombeõpetus;
 • eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused.

MOODUL 2. Koostöö̈ vanematega

 • lapse kasvatamine peres;
 • suhtlemispsühholoogia alused;
 • koostöö vanematega.

MOODUL 3. Turvalise keskkonna tagamine lapsele

 • töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
 • laste hoiuga seotud ohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
 • kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused.

MOODUL 4. Lapse hügieen

 • lapse ealised erinevused ja individuaalne võimed;
 • hügieeniharjumuste kasvatamine.

MOODUL 5.

Lapse toitmine

 • söömiskultuur;
 • laste eakohane tervislik toitumine;
 • toitumishügieeni reeglid;
 • lapse abistamine söömisel;
 • menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused.

Toiduhügieen

 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja infektsioonid;
 • toiduainete füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
 • toiduainete säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;
 • puhastamine ja desinfitseerimine;
 • kahjuritõrje;
 • isiklik hügieen.

MOODUL 6. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine

 • lapse tervist mõjutavad tegurid;
 • laste haigused ja nende ennetamine;
 • lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine;
 • imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
 • lapse esmaabi: lapse eluliste näitajate normid; erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid ja traumad; elustamise ABC; esmaabivõtted ja –vahendid.

MOODUL 7. Lapsehoiuteenuse osutamine

 • kutse-eetika;
 • kutsealaga seonduvad õigusaktid;
 • lapsehoid kui ettevõtlus.

MOODUL 8. Töö HEV-lastega

 • HEV-lastega töötamise alused;
 • HEV-laste toetamine;
 • HEV-laste eest hoolitsemise alused.

MOODUL 9. Arvuti kasutamine

 • professionaalse valdkonnaga seotud tarkvara kasutamine;
 • Internet ja lapsed.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja pädevusi lapsehoiu valdkonnas, mis võimaldab töötada lapsehoidja ja õpetajaabina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Statsionaarne töökohapõhine õpe. Sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes omavad keskharidust. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Lapsehoidja, tase 4 vastavad kompetentsid.

Õppemaht: 160 ak. tundi auditoorset õppetööd ja 80 ak. tundi iseseisvat õppetööd

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde