Tegevuse kvaliteedi tagamine

kvaliteedi tagamineTÄIENDKOOLITUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMINE

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Tugikeskus ARKTUR poolt asutatud koolitusasutuse nimetus on MTÜ Tugikeskus ARKTUR (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.
1.3. Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud põhikirjast.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3. Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetodid;
12) õppematerjalide loend;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. MTÜ Tugikeskus ARKTUR poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgharidust bakalaureusekraadi ja magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt kolm kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.
4.2. Kõigi registreerunutega võetakse ühendust selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadused.
4.3. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.
4.4. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta suuliselt või kirjalikult.
4.5. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetavat keskkonda.
4.6. MTÜ Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis ja Tallinnas, samuti kasutatakse renditavaid õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.7. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.
4.8. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
4.9. Koolitusrühmade suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Peale igat koolitust küsitakse igalt osalejalt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2. Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.