Sekretär - Juhiabi

Antud õppekava on koostatud vastavalt EV kutsestandardile Sekretär, tase 5 ja Juhiabi, tase 6. Õpe koosneb kahest moodulist: 1. mooduli õpiväljundite saavutamisel täismahus omandavad õppijad kutsestandardile Sekretär, tase 5 vastavad kompetentsid. 2. mooduli läbimisel tõstavad õppijad oma kvalifikatsiooni kutsestandardini Juhiabi, tase 6.

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab teadmised ja pädevused asjaajamise korraldamisest ning põhidokumentidega töötamisest;
 • õpib korraldama oma tööd erinevates olukordades, mis on seotud firma tegevusega;
 • oskab luua sõbralikku keskkonda töökollektiivis;
 • õpib suhtlema klientide ja kolleegidega heal tasemel.

Õppekava

MOODUL 1. ÜLDMOODUL

(Sekretär, tase 5 ja Juhiabai, tase 6)

Asjaajamise korraldamine

 • Asjaajamise standardid EV-s (EVS) ja EL-s.
 • Asjaajamise kord ja korraldamine
 • Dokumentide haldamise etapid väikeettevõttes
 • Dokumentide haldamine
 • Infosüsteemide kasutamine: EDMS

Dokumentide loomine ja menetlemine

 • Dokumentide loomine: elemendid ja rekvisiidid
 • Dokumentide elukäigu korraldamine
 • Dokumentide põhiliigid: kiri, käskkiri, protokoll jt
 • Dokumentide vormistamise kord
 • Dokumentide loomise tüüpilised näited
 • Eesti infosüsteem: digitaalsed dokumendid

Arhiivitöö korraldamine

 • Dokumentide ettevalmistamine arhiivi andmiseks
 • Dokumentide säilitamise nõuete järgimine
 • Dokumentide säilitamise infosüsteem

Raamatupidamise alused

 • Raamutupidamise alased mõisted
 • EV maksunduse alused
 • Raamatupidamisregistrid

Arvuti kasutamine

 • Töö arvutiprogrammide, ОS-de, kataloogide (kaustade) ja failidega.
 • Töö Internetis
 • Informatsiooni kaitsmise nõuete järgmine
 • Töös vajalike ristvara ja vahendite kasutamine
 • Kontoritarkvara kasutamine: teksti- ja tabelitöötlus, andmebaaisd, esitlused, e-post

Personalitöö korraldamine

 • Üldteadmised personalitööst
 • Personalitöö korraldamise reeglid
 • Isiklike andmete kaitsmine

Ärieetika

 • Klientide tüübid ja nende ootused
 • Etikett: riietus, mitteverbaalne suhtlemine, kommunikatsioonid, firma esindamine
 • Telefonivestluste etikett
 • Ogranistatsiooni kultuuri alused
 • Konfliktide lahendamine

Eesti ärikeel

 • Ettekande ja esitluse koostamine ning esitamine
 • Erialane keel sekretäri töös

MOODUL 2 . ERIALASE TASEME TÕSTMINE

(Juhiabi, tase 6)

Projektijuhtimine

 • Projektijuhtimise alused
 • Projekti planeerimine: võrkgraafik, Gantt graafik
 • Projekti eelarve
 • Projektimeeskonna koordineeriminE
 • Projekti lõpetamine
 • Projektijuhtimise automatiseeritud süsteemid

Ettevõtluse ja majanduse alused

 • Ettevõtlus väikeettevõtluses: Eesti Vabariigi õigusaktid, äritegevuse vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS) ja nende valimine.
 • Ettevõtte asutamise etapid
 • Äritegevuse arendamist soodustavad organisatsioonid Eestis (EAS, Töötukassa jt)
 • Tegevuse põhinäitajad: tulud, kulud, kasum.

Turunduse alused: reklaam ja edutamine sotsiaalvõrkudes

 • Turunduse põhilised kriteeriumid
 • Reklamm kui kommunikatsiooni kanal
 • Firma kaupade ja teenuste tutvustamine sotsiaalvõrkudes
 • Klientidega suhete korraldamine CRM alusel

Firmasisene kommunkatsioon

 • Tulemusliku suhtlemise võtted
 • Sisemised kommunikatsioonid kui eesmärkide saavutamise võte
 • Ärisuhete loomise ja arendamise võtted
 • Tagasiside ja selle roll juhtimiskommunikatsioonides
 • Koostöö põhimõtted: äri ja ärisuhete arendamine
 • Töötajate tüüpide iseärasused ja koostöö võtted
 • Isikliku töökuse säilitamine

Sihtgrupp:

 • Isikud, kes tunnevad huvi uue eriala omandamise vastu.
 • Sekretärid ja juhiabid, kes on huvitatud oma erialase taseme tõstmisest.

Kursuse kestus: 224 akad. tundi (170 akad. tundi auditoorset tööd ja 54 akad. tundi iseseisvat tööd).

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde