Laotöötaja

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Laotöötaja, tase 4 vastavad kompetentsid.

Koolituse lõpuks õppija:

 • viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme;
 • saab ülevaade tehniliste seadmete kasutamisest;
 • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
 • oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele;
 • saab ülevaade raamatupidamise alustest ning laos kasutavatest arvutiprogrammidest.

Õppesisu:

Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine

 • Mahalaadimiseks kasutatavad seadmed
 • Laotöö põhitegevused
 • Kaupade markeerimine

Kaupade paigutamine hoiukohtadele

 • Ladustamise üldpõhimõtted
 • Kaupade hoiustamise tingimused ja põhimõtted

Väljastustellimuste komplekteerimine ja saadetiste pakkimine

 • Kaupade ja saadetiste komplekteerimise üldpõhimõtted
 • Saadetiste markeerimine
 • Pakkimistööde teostamine, juhendamine ja kontrollimine
 • Väljastusala kasutamine
 • Saatedokumentatsiooni koostamise

Saadetise üleandmine ja/või lähetamine

 • Saadetise üleandmise ja pealeladustamise protseduurireeglid
 • Laadimisseadmed

Inventeerimine

 • Korraliste, erakorraliste ja jooksvate inventuuride planeerimine ja korraldamine
 • Inventuuriks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine ja koostamine
 • Kokkuvõtte tegemine loendamise tulemustest

Lao puhastamine ja laoseadmete korrashoid

 • Seadmete kasutamisnõuded
 • Laoseadmete hoolduse ja remondi korraldamine

Laotöö juhtimine

 • Logisktika alused
 • Lao teenindusgraafikud
 • Lao ressursside efektiivne ja tulemuslik kasutamine

Riskide ohjeldamine laos

 • Ohutusalased riskitegurid laos
 • Laotöötajate tööohutusnõuded

Klientide teenindamine laos

 • Lao klienditeenindustoiminguid
 • Parendusmeetmed kõrgema klienditeeninduse taseme saavutamiseks

Raamatupidamise alused ja tarkvara laomajanduses

 • Laoarvestusprogrammid
 • Raamatupidamise alused

Asjaajamine

 • Laomajanduse alaste dokumentide koostamine
 • Dokumentide eriliigid

Eesti keele (erialane)

 • Erialased terminid
 • Suhtlemine kolleegide ja klientidega

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad alustada laomajanduse õppimist. Õppe alustamise tingimusteks on koolitusele registreerimine ning vestlus koolitusjuhiga.

Kursuse kestvus: 221 ak. tundi

Osaleja hinnang koolitusele: "Eriti kõrgelt hindan firma sõbralikku õhkkonda ja pedagoogide heatahtlikku suhtumist meisse. Õppimise protsess oli meeldiv. Sain palju teadmisi, mis on seotud laotöötaja erialaga."

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde