Учебные программы (французский язык)

Prantsuse keel, A2-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Prantsuse keel A2.1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata prantsuse keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada prantsuse keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;

Rääkimine

 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel;

Lugemine

 • mõistab lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

Kirjutamine

 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • MINU PEREKOND. Perekond ja isiklikud suhted (Pereliikmed, peresuhted, armastus ja omavahelised suhted)
 • NÕU ANDMINE
 • LOOMAD
 • SÖÖGID JA SÖÖGIKORRAD. Söömine ja joomine.
 • MÖÖBLID
 • RIIGID JA REISID
 • VÄLIMUS
 • PRANTSUSMAA Isiku nimed, linnad, temperament, ajalugu, jne

Grammatilised teemad:

 • NIMISÕNAD. Nimisõnade grammatiline sugu. Ainsus ja mitmus, mitmuse
 • moodustamine.
 • ARTIKKEL. Umbmäärane ja määrav artikkel, nullartikkel. Artikli kasutamine
 • üldjuhul.
 • OMADUSSÕNAD. Soo ja numbri ühtimine nimisõnaga.
 • ARVSÕNAD JA MÕÕTÜHIKUD. Põhi- ja järgarvud. Kellaaeg, kuupäev, aasta.
 • ASESÕNAD. Isikulised asesõnad, kasutamine. Omastavad asesõnad (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs), nende kasutamine.
 • TEGUSÕNAD. Põhitegusõnad, abitegusõnad (être, avoir) ja nende pööramine olevikus. Eitus sõnadega ne...pas.
 • MÄÄRSÕNAD. Tähtsamad mis on seotud ajaga, viisiga, jne
 • EESSÕNAD. de, en, need mis on seotud asetusega, jne
 • SIDESÕNAD: et, mais, avec, jne
 • LAUSEÕPETUS. Lihtlause. Jaatavad, eitavad ja küsilaused. Lauseliikmed.
 • SÕNATULETUS. Nimisõnade ja omadussõnade tuletamine üksteisest.
 • TÄHESTIK.
 • ÕIGEKIRI. Suur ja väike algustäht: nimisõnade kirjutamine. Punkt, küsi- ja
 • hüüumärk lause lõpus; sidekriips arvudega. Koma loetelus ja lihtlauses.

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö (kui on):

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Mérieux R., Loiseau Y. 2004. Connexions”, tase 2. Kirjastus: Didier Scolaire
 • Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • harjutustes on nimisõnu, põhi- ja järgarvsõnu on kirjutatud õiges käändes ning tegusõnu õiges ajavormis
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Prantsuse keele kui teise keele õpetaja või prantsuse filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016Prantsuse keel, B1-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Prantsuse keel B1.1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

140 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata prantsuse keele õppimist

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada prantsuse keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika valdkonnas.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;·

Rääkimine

 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel,
 • oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);

Lugemine

 • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides.

Kirjutamine

 • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
 • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Tere, kuidas läheb? Tervitamine, hüvasti jätmine.
 • Minu perekond, minu töö. Inimestest rääkimine: abielus, vallaline, lapsed, töö.
 • Minu päev, minu nädalaplaan, kuud, aastaajad, ilm
 • Iseloom, välimus, horoskoop.
 • Hobid, eelistused, vaba aeg.
 • Minu kodu
 • Kohvikus, restoranis
 • Turul, poes
 • Tee juhatamine

Grammatilised teemad:

 • Küsisõnad, küsimuste moodustamine, vastused, jah/ei küsimus
 • Arvud 1-100
 • Possessiivid
 • Nimisõnade ainsus ja mitmus.
 • Tegusõnad s’appeler, avoir, être, aller, venir.
 • Määratud ja umbmäärane artikkel
 • Lihttulevik
 • sidesõnad
 • ajamäärsõnad
 • Arvsõnad ja järgarvsõnad
 • Omadussõnade ühildumine
 • Tegusõnad aimer, adorer, préférer, détester ja nende kasutamine artiklitega
 • Käskiv kõneviis

10. Õppemeetodid ja -keskkond:

Lugemine; dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine; iseseisev töö pedagoogi juhendamisel; mudeli järgi kirjutamine; õpiku ja sõnastiku kasutamine. Rollimängud, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine.

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

11. Iseseisev töö (kui on):

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Tamm T., Tomasberg L. 2004. Communication Progressive du français. Kirjastus: Cle Intl
 • Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

 

Test

 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • harjutuste tegemine hõlmab kõiki grammatilisi teemasid

Suuline vestlus

 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija räägib kaasa igapäevateemadel

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Prantsuse keele kui teise keele õpetaja või prantsuse filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016