Учебные программы (эстонский язык)

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Võõrkeeled ja – kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 120 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 80 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele A2-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;

Rääkimine

 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel;

Lugemine

 • mõistab lihtsaid tekste,       mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Endast rääkimine (nimi, aadress, telefon,       sünnikoht ja -aeg,       rahvus, vanus)
 • Välimus ja iseloom (kehaosad, enda ja teise inimese välimuse kirjeldus, iseloomujooned)
 • Perekond (pereliikmed, sugulased, pere kodune elu, omavahelised suhted)
 • Igapäevaelu (töö- ja puhkepäev, igapäevased toimingud, kellaaeg)
 • Kodu (kodu lähiümbrus, korteri ruumid, sisustus, majapidamistööd, olmetingimused, külaliste kutsumine)
 • Haridus (kooliaja kirjeldus, hariduskäik, edasiõppimise kavatsused)
 • Kultuur (kultuurisündmuste toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad)
 • Keelte õppimine (oma keeleoskuse kirjeldus, keeleoskuse praktiseerimisvõimalused)
 • Elukutse, amet ja töökoht (töökoha kirjeldus, tööülesanded, tööpäev, rutiinsed tööalased küsimused, tulevase tööga seotud kavatsused, töö otsimine)
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (huvid, vaba aja veetmine, muusikaline maitse, kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuajad, piletihinnad, oma sünnipäeva tähistamine)
 • Sisseostud, hinnad (poodide liigid, kaupluse asukoht ja lahtiolekuajad, kaupade kogus, mõõdud/suurusnumber ja hind, kaupade kvaliteet, sooduspakkumised, müüjalt abi palumine, sularahas/pangakaardiga ostmine)
 • Söök ja jook (igapäevased toitumisharjumused, söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad ja hinnaklass, peolaua broneerimine, toitlustusasutuses tasumine, päevapakkumised, retseptid, söögi ja joogi tellimine)
 • Teenindus (teenindusasutuse asukoht, lahtiolekuajad, teenuse liigid, hinnad, lihtsamad toimingud pangas/postkontoris/juuksuris jne, teenindusasutustes olevad sildid/kuulutused)
 • Enesetunne, tervis ja heaolu (jutt enesetundest, arsti vastuvõtuajad, enda või lähedase inimese tervisliku seisundi kirjeldus, apteegist ravimite ostmine, ravimi infolehe põhiline faktiteave)
 • Ilm (aastaajad, ilmateade, ilmakaared)
 • Eesti loodus (kodukoha asukoht, põhilised objektid Eesti maakaardil, taimed, loomad, linnud, põhilised looduslikud objektid)
 • Linnas (tee juhatamine, linnas asuvad asutused ja objektid)
 • Transpordivahendid (ühistranspordi sõiduplaan, sõidupileti ostmine, sihtpunkti jõudmine)
 • Reismine, vaatamisväärsused (kodukoha ja Eestimaa põhilised vaatamisväärsused, reisimisvõimalused, hotellis toa broneerimine, postkaart puhkusereisilt, teenuse eest maksmine)

Keeleteadmised:

 • Tähestik
 • Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi.
 • Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
 • Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
 • Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Küsisõnad: küsimuste moodustamine.

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö:

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel.

12. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

13. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:

 • Mangus, I., Simmul, M. 2014. Tere jälle! Eesti keele õpik A1 - A2. Kirjatark

Lisaõppematerjalid:

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus A2-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad A2-taseme nõuetele). Õppija ...
 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;
 • mõistab lihtsaid tekste, mis         sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;
 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega.

Suuline vestlus

Vestluse käigus sooritab õppija A2-taseme eksami rääkimisülesandeid. Õppija ...
 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel.

15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

17. Õppekava kinnitamise aeg:

26.06.2016

 Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 120 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 80 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele B1-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;

Rääkimine

 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
 • oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);

Lugemine

 • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;

Kirjutamine

 • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
 • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Endast rääkimine (enda tutvustamine)
 • Pere (pere elu kodus, tööl ja koolis, lähedased)
 • Haridus ja töö (hariduskäik, elukutsevalik, tööülesanded, töökoht)
 • Huvialad (harrastustega tegelemine)
 • Igapäevaelu (töö- ja puhkepäevad, elulaad, igapäevaelu korraldamine)
 • Elukutse, amet, töö (töörutiin, tööülesanded, tööasutus, töökaaslased)
 • Vaba aeg ja meelelahutus (kultuuriüritused, kohalikud meelelahutusvõimalused)
 • Kodu ja kodukoht (elamistingimused, majapidamistööd, maa- ja linnakodu plussid ja miinused, kodu ümbruskond, külaliste kutsumine)
 • Enesetunne ja tervis (enesetunne, arstiabi, abivajaja seisund)
 • Sisseostud, hinnad (poodides käimine, ostude tegemine)
 • Söök ja jook (toiduained; söögikohtade liigid; söögikoha asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass; söökide ja jookide tellimine; reklaam)
 • Inimeste suhted ühiskonnas (sõpruskond, töökollektiiv)
 • Keskkond, loodus, ilm (loodusobjektid, keskkonnakaitse, kliima, ilmastik)
 • Linn (tee juhatamine, linnas asuvad objektid ja asutused)
 • Transport (transpordiliigid, sõidupiletite müümine ja ostmine)
 • Kultuur ja keeled (Eesti kultuur, ajalugu, kultuurisündmused)
 • Reisimine ja vaatamisväärsused (reisimine, matkamine, Eesti vaatamisväärsused)

Keeleteadmised:

 • Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; rektsioon; käskiv ja tingiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas,    -mast, -mata); ühendtegusõnad.
 • Omadussõna: käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
 • Määrsõnad: aja-, viisi- ja kohamäärsõnad; määrsõna võrdlusastmed.
 • Asesõnad: asesõna käänamine ja kasutamine.
 • ·Sidesõnad
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised.

10. Õppemeetodid:

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga.

11. Iseseisev töö:

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist B1-tasemel.

12. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

13. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:

 • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik. B1, B2. FIE Mare Kitsnik.

Lisaõppematerjalid:

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus B1-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik lõputest Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad B1-taseme nõuetele). Õppija ...
 • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;
 • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
 • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
 • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

Suuline vestlus

Vestluse käigus sooritab õppija B1-taseme eksami rääkimisülesandeid. Õppija ...
 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
 • oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine).

15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

17. Õppekava kinnitamise aeg:

26.06.2016

 

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

MTÜ Tugikeskus Arktur

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 400 akadeemilist tundi, millest on 200 akadeemilist tundi auditoorset õpet klassiruumis ja 200 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, sealhulgas 30 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja MTÜ Tugikeskus Arktur keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija mõistab keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti keeles, oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 • saab aru suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutust, kuid ka oma erialase väitluse põhisisust nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
 • väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel;
 • kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt;
 • kasutab suurt aktiivset lugemissõnavara;
 • mõistab kujundlikke väljendeid ja idioome;
 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna teemade piires;
 • oskab kirjutada kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sündmustest.

8. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Endast ja teistest rääkimine (elu- ja hariduskäik; harrastused ja huvialad)
 • Haridus (Eesti haridussüsteem; elukestva õppimise võimalused; elukutse valik)
 • Elukutse, amet ja töö (ametid, elukutsed; tööd puudutavad küsimused; töökoosolekud ja läbirääkimised; probleemsed olukorrad töökeskkonnas; töö ja elukutse vajalikkus)
 • Teenindus (teenindusega seotud olukorrad; kaebuse esitamine ning konfliktsituatsiooni lahendamine; probleemsed olukorrad teenindusasutustes)
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (suhted pereliikmete ja sõpradega; oma kodukoha plussid ja miinused; elamistingimustega seotud kaebuste ja nõuete esitamine teenuse pakkujale; probleemsed situatsioonid elukohas ja probleemide lahendamine)
 • Enesetunne ja tervis (tervise ja enesetunde kirjeldamine; õnnetusjuhtumid; arstiabi palumine; tervislik eluviis; taastusravi)
 • Tervislikud eluviisid (tervislik toitumine; positiivne mõtlemine; aktiivne puhkus)
 • Vaba aeg ja meelelahutus (huvialad ja meelelahutusviisid; vestlused raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest; vaba aja veetmise viisid)
 • Sisseostud, hinnad (eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas; reklaami plussid ja miinused; reklaamiviisid ja -teemad; teenuste ja kaupade ostmine)
 • Söök ja jook (pere ja kodumaa toitumisharjumused; söögi-joogi valik; alkoholi tarbimine; lemmiktoit ja -jook; retseptide esitamine; kaebuse esitamine toitlustamisasutusse ja probleemi lahendamise variandid)
 • Inimeste suhted ühiskonnas (ühiskonna ja oma kogukonna struktuur; ühiskonna organiseeritus; erinevate organisatsioonide kohta info hankimine; oma õigused ja kohustused; era- ja töösuhted)
 • Meedia, aktuaalsed sündmused (päevakajalised sündmused, ajalehed ja -kirjad, uudiste portaalid)
 • Majandus- ja õigussuhted (kodanike põhiõigused ja -kohustused; politsei, kohtusüsteemi jms kohta info hankimine ning päringule vastamine; vaated majandusele; kuritegevus ja turvaline elu; rahaasju puudutavad küsimused)
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm (keskkonna probleemid ja nende lahendamisviisid; oma roll keskkonnakaitses)
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine (Eestimaa kultuuri ja ajaloo põhilised faktid; kultuurinähtustesse suhtumine; oma vaated võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele, kultuurierinevused)
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused (reisieelistused; pretensiooni esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli teenuste osutamise madala kvaliteedi korral; kaebuse esitamine ning probleemi lahendamine).

Keeleteadmised:

 • Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid.
 • Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
 • Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
 • Asesõnad: asesõna käänamine.
 • Määrsõnad: määrsõnade liigid; määrsõna võrdlusastmed.
 • Sidesõnad
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised; tegija- ja teonimed.
 • Kujundlikud väljendid
 • Lausemoodustus: liht- ja liitlaused; lauselühendid.
 • Kirjavahemärgistamine
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Teksti stiil ja keel

9. Õppemeetodid:

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga. E-õppe õppemeetodite alla kuuluvad kokkuvõtete kirjutamine, paaris- ja rühmaarutelud, probleemõpe, vabakirjutamine, ühistöörühmad jt.

10. Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist B2-tasemel. Klassiruumis õppimisel ja kodutööde tegemisel kasutatakse veebipõhiseid õpikeskkondi, näiteks Moodle õppekeskkonda, selleks, et tutvuda uute õppematerjalidega, vaadata filme, kuulata audiomaterjale, kasutada sõnastikke, teha eri tüüpi ülesandeid ja sooritada teste.

11. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. MTÜ Tugikeskus Arktur koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Kuna MTÜ Tugikeskus Arktur poolt koostatud eesti keele taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste õppekavade järgi kasutatakse ka veebipõhist õpet Moodle õppekeskkonnas, siis õppijad võivad ülesannete täitmiseks kasutada koolituskeskuses olevaid arvuteid eelneval kokkuleppel koolitusspetsialistiga. Lisaks õppijad saavad juhendid, mis aitavad neil töötada Moodle õppekeskkonnas. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:

 • Pesti, M., Ahi, H. 2006. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. TEA Kirjastus.

Lisaõppematerjalid:

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus B2-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Kirjalik test

Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad B2-taseme nõuetele).

Õppija ...

 • mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 • saab aru suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutust, kuid ka oma erialase väitluse põhisisust nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
 • kasutab suurt aktiivset lugemissõnavara;
 • mõistab kujundlikke väljendeid ja idioome;
 • oskab kirjutada kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sündmustest.

Suuline vestlus

Vestluse käigus sooritab õppija B2-taseme eksami rääkimisülesandeid.

Õppija ...

 • väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel;
 • kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt.

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

MTÜ Tugikeskus Arktur väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

MTÜ Tugikeskus Arktur poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

29.05.2017

 

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

MTÜ Tugikeskus Arktur

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 400 akadeemilist tundi, millest on 200 akadeemilist tundi auditoorset õpet klassiruumis ja 200 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, sealhulgas 30 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist C1-tasemel. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja MTÜ Tugikeskus Arktur keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks mõistab õppija pikki ja keerukaid tekste, oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, kasutada keelt tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes, oskab luua selget, loogilist teksti keerukatel teemadel.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;
 • suudab mõista laias ulatuses idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;
 • väljendub ladusalt ja korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
 • valdab idioome ja argikeelt, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid;
 • mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;
 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat.

8. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Isiklik elu (pere- ja lähisuhted, lastekasvatus, pensionipõlv, väärtushinnangud, kodukultuur, igapäevane elu, traditsioonid, harrastused)
 • Elukeskkond (elamistingimused, kinnisvara soetamine ja haldamine, turvalisus)
 • Haridus (haridussüsteem, koolitüübid Eestis ja mujal, kooliprobleemid, kõrgharidus, töö- ja täiendkoolitus, kutsesobivus, elukestev õpe)
 • Töö (eneseteostus, sotsiaalsed rollid, enesereklaam, meeskonnatöö, karjäärivõimalused, ettevõtlus, töömotivatsioon, konfliktsituatsioonide lahendamine, töö otsimine, tööpuudus, käsitöö)
 • Ühiskonnaelu (liiklus, kaubandus, teenindus, pangandus, tarbija-, turva- ja õiguskaitse, kindlustus, avalikud üritused, heategevus, kuritegevus, heaoluühiskond)
 • Kultuurielu ja vaimuelu (kultuurimälu, kultuuriüritused, filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst; väärtkirjandus, helilooming; usk, tavad ja kombed)
 • Tervis ja heaolu (tervislik eluviis, haiguste ennetamine, arstiabi, puuetega inimeste mured, halvad harjumused, õnnetusjuhtumid)
 • Infoühiskond (massimeedia, internet ja virtuaalmaailm, digitaalse omandi kaitse, poliitikamaastik kodu- ja välismaal)
 • Riik ja halduspoliitika (aktuaalsed sündmused, valitsuspoliitika, haldusreform, majandus, ettevõtlus, tööstus, põllumajandus, tehnika areng)
 • Riik ja rahvas (elatustase, sotsiaalsed grupid ja turvalisus, rahvuslikud hoiakud, keelepoliitika, õigused ja kohustused, sotsiaalsed hüved, multikultuursus, identiteet)
 • Looduskeskkond (keskkonnaprobleemid, loodushoid ja loodussäästlik tarbimine, looduskeskkonna jätkusuutlik areng)

Keeleteadmised:

 • Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; sihitise käänded.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline tegumood.
 • Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
 • Määrsõnad: määrsõna võrdusastmed.
 • Asesõnad: asesõna käänamine.
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Sidesõnad
 • Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad.
 • Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine; rööpvormid; rõhuliide -ki ja -gi.
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
 • Kujundlikud väljendid
 • Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad
 • Võõrsõnad
 • Kirjavahemärgistamine
 • Algustäheortograafia
 • Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg.
 • Teksti stiil ja keel

9. Õppemeetodid:

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga. E-õppe õppemeetodite alla kuuluvad kokkuvõtete kirjutamine, paaris- ja rühmaarutelud, vabakirjutamine, ühistöörühmad jt.

10. Iseseisev töö:

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist C1-tasemel. Klassiruumis õppimisel ja kodutööde tegemisel kasutatakse veebipõhiseid õpikeskkondi, näiteks Moodle õppekeskkonda, selleks, et tutvuda uute õppematerjalidega, vaadata filme, kuulata audiomaterjale, kasutada sõnastikke, teha eri tüüpi ülesandeid ja sooritada teste.

11. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. MTÜ Tugikeskus Arktur koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Kuna MTÜ Tugikeskus Arktur poolt koostatud eesti keele taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste õppekavade järgi kasutatakse ka veebipõhist õpet Moodle õppekeskkonnas, siis õppijad võivad ülesannete täitmiseks kasutada koolituskeskuses olevaid arvuteid eelneval kokkuleppel koolitusspetsialistiga. Lisaks õppijad saavad juhendid, mis aitavad neil töötada Moodle õppekeskkonnas. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:

 • Sooneste, M. 2007. Eesti keele õpik (kesk- ja kõrgtasemele). Varrak

Lisaõppematerjalid:

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus C1-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.


Kirjalik test

Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad C1-taseme nõuetele).

Õppija ...

 • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;
 • suudab mõista laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;
 • mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;
 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat.

Suuline vestlus

Vestluse käigus sooritab õppija C1-taseme eksami rääkimisülesandeid.

Õppija ...

 • väljendub ladusalt ja korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
 • valdab idioome ja argikeelt, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid.

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

MTÜ Tugikeskus Arktur väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituskeskuse MTÜ Tugikeskus Arktur poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

29.05.2017