Учебные программы (финский язык)

Soome keel, A1-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Soome keel A1.1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad alustada soome keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada soome keeles lihtsamaid lauseid ja tekste.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu;

Rääkimine

 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda aitama;
 • oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata.
 • oskab moodustada lihtsaid lauseid;

Lugemine

 • mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Mina ja minu perekond, sugulased
 • Igapäevaelu (nädalapäevad, kuud, aastaajad ja ilm, värvid, kellaajad )
 • Toitumine (söök, jook, toiduainete ostmine)
 • Tervis (arstiabi, terviseseisund, inimese keha)
 • Igapäevane suhtlemine (tervitused, viisakad laused, enese ja kaaslaste tutvustus, välimuse kirjeldus, ühised tegevused)
 • Kodukoht Eesti (riik, pealinn, rahvused)
 • Vaba aeg (lemmiktegevused ja eelistused)
 • Tutvumine soome kirja- ja kõnekeelega
 • Suhtlemine (nt söögi- ja riidepoes, kohvikus, restoranis, bussi-, rongi- ja lennujaamas).

Grammatilised teemad:

 • Tähestik. Hääldusalused: pikad ja lühikesed vokaalid, klusiilide õige hääldus, sõna rõhk. Eesti ja soome keele häälduse võrdlus (vokaalharmoonia, järgsilpide pikad vokaalid).
 • Nimisõna käänamine: ainsuse nimetav, omastav ja osastav
 • Tegusõna lihtsamad tegusõnad. Olla-verbi pööramine. Oleviku jaatav ja eitav kõne.
 • Kindel kõneviis, käskiva kõneviisi sina- ja teie-vorm. Verbitüübid (I-VI). astmevaheldus verbides
 • Omadusõna: enam kasutatavate omadussõnade algvõrre ja vastandid
 • Põhiarvsõnad
 • Isikulised asesõnad
 • Küsisõnad
 • Asesõnad (isikulised asesõnad minä, sinä jne, küsivad asesõnad kuka, mikä)
 • Lauseõpetus
 • Kas-küsimus jt küsisõnad (missä? milloin? jne)
 • Tüvevaheldus, sealhulgas astmevaheldus.

10. Õppemeetodid:

Lugemine; dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine; iseseisev töö pedagoogi juhendamisel; mudeli järgi kirjutamine; õpiku ja sõnastiku kasutamine. Rollimängud, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine.

11. Iseseisev töö (kui on):

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Kenttälä, M. 1998. Kieli käyttöön: suomen kielen alkeisoppikirj. Helsinki: Yliopistopaino
 • Sark, K. 2009. Hyvä-parempi-paras:soomekeele õppekomplekt algajaile (raamat ja 2 CD). Tallinn: Iduleht
 • Lisamaterjalid internetist

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test
 • endast kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • test hõlmab kõiki grammatilisi teemasid
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija esitab lihtsamaid küsimusi
 • kasutatakse õppes ka enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kui teise keele õpetaja või soome filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

 

Soome keel, A2-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Soome keel A2.1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

140 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata soome keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada soome keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes.

Rääkimine

 • oskab lihtsal       viisil väljenduda       igapäevateemadel;

Lugemine

 • mõistab lihtsaid       tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Soome ja Eesti kultuur, pühad ja kombed
 • Isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased)
 • Kodu (elamu kirjeldamine, kodune ümbrus, kodune majapidamine)
 • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, riietus, olme)
 • Reisimine ja vaba aeg (huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, ilm, uued kohad, vaatamisväärsused)
 • Inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid, iseloom)
 • Haridus (hariduskäik, võõrkeelte õppimine)
 • Ametid ja kutsevalik
 • Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad
 • Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad
 • Koolitee ja -elu
 • Tee küsimine ja juhatamine

Grammatilised teemad:

 • Isikulised asesõnad
 • Nimisõna käänded, kohakäänded, mitmuse nimetav
 • Tüvevaheldus, sealhulgas astmevaheldus
 • Omadussõnade võrdlusastmed
 • Küsisõnad, küsimuste moodustamine
 • Põhiarvsõnade käänamine (kauppa on auki kahdeksasta kuuteen).
 • Järgarvsõnad ja nende käänamine (asun viidennessä kerroksessa).
 • Tegusõna oleviku ja lihtminevku vormid
 • Tingiv kõneviis, selle kasutamine viisaka palve, soovi edastamiseks
 • Verbitüübid (I-IV), astmevaheldus
 • Pitää/tykätä-verbi rektsioon
 • Asesõnad (näitavad asesõnad tämä, tuo, se, siduv asesõna joka), isikuliste asesõnade käänamine (minulla, meitä jne).
 • Sidesõnad (ja, että, mutta, koska, että, jotta)
 • Ees- ja tagasõnad (kanssa, yli, vaille, vieressä, edessä, takana jne).
 • Määrsõnad (hyvin, varmasti jne).     
 • Ajaväljendid (tänä aamuna, viime vuonna jne), kuupäev (kuudes tammikuuta jne). Nädalapäevad (maanantai, maanantaina jne), kellaaeg.
 • Küsisõnade ja vastuste seos (millä kirjoitat? kynällä jne).   

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine, info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet).

11. Iseseisev töö (kui on):

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Kenttälä, M. 1998. Kieli käyttöön: suomen       kielen alkeisoppikirj. Helsinki: Yliopistopaino
 • Sark, K.2009. Hyvä-parempi-paras:soomekeele õppekomplekt algajaile (raamat ja 2 CD) Tallinn: Iduleht
 • Lisamaterjalid internetist

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt üheksakümnes (90) kontakttunnis ja vähemalt viieteistkümne (15) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • harjutustes on nimisõnu, põhi- ja järgarvsõnu on kirjutatud õiges käändes ning tegusõnu õiges ajavormis
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • kasutatakse õppes ka enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kui teise keele õpetaja või soome filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

 

Soome keel, B1-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Soome keel B1.1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

140 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata soome keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada soome keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika valdkonnas.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;

Rääkimine

 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
 • oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);

Lugemine

 • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides.

Kirjutamine

 • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
 • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid;

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Isikuandmed
 • Kodu ja maja ümbruskond, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused
 • Kodukoht Eesti (Eesti ja Soome asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad, vaatamisväärsused)
 • Igapäevaelu (töö, vaba aeg)
 • Reisimine (ilm, kohad)
 • Suhted teiste inimestega
 • Tervis (arstiabi, terviseseisund)
 • Haridus (hariduskäik, võõrkeelte õppimine)
 • Toitumine (söök, jook, toiduainete ostmine)
 • Suhtlemine kaupluses, pankis, bussi-ja rongijaamas
 • Telefonikõned

Grammatilised teemad:

 • Nimisõna mitmuse ja ainususe käänete vormid
 • Sihitise kääned
 • Tegusõna oleviku, lihtminevik, täisminevik, nud-kesksõna
 • Enam kasutatavad -tta/-ttä verbid (minua janottaa, harmittaa, väsyttää)
 • Umbisikuline tegumood
 • Ma-infinitiiv ja selle käänded
 • Rektsioon
 • Käskiv ja tingiv kõneviis
 • Põhi – ja järgarvsõna käändelised vormid
 • Omadussõna võrdlusastmed
 • Asesõnad (umbmäärased asesõnad joku, jokin, kukaan). Asesõnade käänamine.
 • Ees- ja tagasõnad
 • Määrsõnad (pari, muutama, ulos, ulkona, ulkoa, paljon, vähän jne) ja nende kasutamine koos õigete käänetega
 • Sidesõnad (kun, jos, kuin ja nende erinev kasutamine).
 • Ühendsidesõnad (sekä … että jne) ning ees- ja tagasõnad (jälkeen jne).
 • Ajaväljendid (tänä aamuna, viime vuonna jne)
 • Keerulisemad lausekonstruktsioonid küsimussõnadega (miksi? …. koska).

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine, meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid); loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused, lühiülevaated);

11. Iseseisev töö (kui on):

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Kenttälä, M. 2002. Kieli käyttöön: suomen       kielen jatko-oppikirja. Helsinki: Yliopistopaino
 • Sark, K.2009. Hyvä-parempi-paras:soomekeele õppekomplekt algajaile (raamat ja 2 CD) Tallinn: Iduleht
 • Lisamaterjalid internetist

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt üheksakümnes (90) kontakttunnis ja vähemalt viieteistkümne (15) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • harjutuste tegemine hõlmab kõiki grammatilisi teemasid
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija räägib kaasa igapäevateemadel

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes

tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kui teise keele õpetaja või soome filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016