Учебные программы (английский язык)

Inglise keel, A1-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel A1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele A1-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu;

Rääkimine

 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda aitama;
 • oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata.
 • oskab moodustada lihtsaid lauseid;

Lugemine

 • mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Personal details
 • My family
 • Everyday activities
 • Jobs
 • The weather and seasons
 • Time

Grammatilised teemad:

 • forms of the verb "to be"
 • personal pronouns
 • possessive pronouns
 • Present Simple tense
 • Present Continuous tense
 • plurals
 • this/that/these/those
 • numbers
 • adverbs of frequency              

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö (kui on):

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A1-tasemel.

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Teacher's Book. 2013. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

 

Kirjalik test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • test hõlmab kõiki grammatilisi teemasid
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija esitab lihtsamaid küsimusi

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

 

Inglise keel, A2-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel A2

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele A2-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;

Rääkimine

 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel;

Lugemine

 • mõistab lihtsaid tekste,       mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

Kirjutamine

 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega;

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • My home (describing home, working around the house)
 • Places and houses ( types of buildings in the town, giving directions)
 • Food drink ( food and drink vocabulary, cooking verbs, cafe)
 • Holidays ( transport and travel, plans for holidays)
 • Free time ( hobbies and entertainment, sports)
 • Books and films ( types of books and films, preferences)
 • IT and Media ( using internet and telephone)

Grammatilised teemad:

 • Past Simple regular/irregular verbs
 • Present Perfect Simple tense
 • There is/there are construction
 • Preposition of place and movement
 • some/any/a with countable/uncountable nouns
 • comparative/superlative adjectives
 • articles

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö (kui on):

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel.

 

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Teacher's Book. 2012. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

 

Kirjalik test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • test hõlmab kõiki grammatilisi teemasid
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

 

Inglise keel, B1-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel B1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele B1-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;·

Rääkimine

 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel,
 • oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);

Lugemine

 • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides.

Kirjutamine

 • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
 • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • People (appearance, personality)
 • Fashion and shopping ( clothes, shops, buying things)
 • Air travel ( airport, booking a flight, travel problems)
 • Hotel ( solving possible problems in the hotel)
 • Eating out (food and drink, visiting a restaurant)
 • Time and lifestyle ( managing time, work and life balance)
 • City ( describing a town/city, sights, tourism)
 • Health ( keeping fit, diet and healthy lifestile)
 • Parents and teenagers (housework, roles at home)

Grammatilised teemad:

 • word order in sentences and questions
 • Present Simple tense
 • Present Continuous tense
 • Past Simple regular/irregular verbs
 • " be going to" construction
 • Present Perfect Simple tense
 • comparative/superlative adjectives
 • quantifiers
 • Future Simple Tense

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö:

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel.

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Editon Pre-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Teacher's Book. 2012. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

 

Test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • harjutuste tegemine hõlmab kõiki grammatilisi teemasid
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija räägib kaasa igapäevateemadel

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

 

Inglise keel, B2-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel B2

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele B2-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 • saab aru suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutust, kuid ka oma erialase väitluse põhisisust nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;

Rääkimine

 • väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel;
 • kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt;

Lugemine

 • kasutab suurt aktiivset lugemissõnavara;
 • mõistab kujundlikke väljendeid ja idioome;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna teemade piires;
 • oskab kirjutada kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sündmustest.

9. Õppesisu:

Ülteemad:

 • Family life( parents-children relationship, personality)
 • Food and cooking ( food and types of cooking, restaurant, preferences)
 • Money ( spending/saving, attitude to money)
 • Transport ( traffic, cities, using public transport)
 • Lifestyle ( changing lifestyle, routine, time management)
 • Success ( modern society and stereotypes)
 • Telephoning (specific telephone expressions)
 • Sports (exercising and keeping fit)
 • Friends and friendship ( relationship between people, keeping in touch)

Grammatilised teemad:

 • Action/non-action verbs
 • Future tenses
 • Present Perfect Simple tense
 • Present Perfect Continuous tense
 • use of articles
 • forms of the verb "can"
 • modal verbs
 • Past tenses
 • "used to" construction

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö:

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel.

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Intermediate Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Intermediate Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Teacher's Book. 2013. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

 

Kirjalik test
 • õpetaja poolt antud teemal kirjutatud jutus on kasutatud õpitud sõnavara õiges vormis
 • test hõlmab kõiki läbitud teemasid
Suuline vestlus
 • õppija räägib kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

Inglise keel, C1-tase

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel C1

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele C1-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;
 • suudab mõista laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;

Rääkimine

 • väljendub ladusalt ja korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
 • valdab idioome ja argikeelt, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid;

Lugemine

 • mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat.

9. Õppesisu:

Ülteemad:

 • Personality ( personal details, adjectives describing personality)
 • Work ( CV, job interview, education and qualifications, competition at work, work duties, working conditions)
 • Conflict and war ( talking about history, historical events, remarkable dates)
 • Health and healthcare ( healthy lifestyle, medicine, illnesses and curing them, keeping fit)
 • Modern technology ( using PC, phone, gadgets)
 • Travel and tourism (countries, types of tourism, habits, preferences, sightseeing, travel problems)
 • Eating in and out ( food and drink, shopping for food, eating out, cooking at home)
 • Society (politics, industry, mass media, law and order, educational system)
 • Sports ( doing sports, types of sports, the Olympic games, keeping fit)
 • Material world ( money, money problems, crime and punishment, spending and saving, investment)

Grammatilised teemad:

 • present simple, continuous, perfect forms
 • past simple, continuous, perfect forms
 • future simple, continuous, perfect forms
 • discourse markers
 • speculation and deduction structures
 • conditionals
 • adding emphasis
 • inversion
 • gerunds and infinitives
 • permission, obligation, necessity structures

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö (kui on):

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel.

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Mittetulundusühingu Tugikeskus ARKTUR õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Mittetulundusühingul Tugikeskus ARKTUR on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. On olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Advanced Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Advanced Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Advanced Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Teacher's Book. 2013. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viiekümne kolmes (53) kontakttunnis ja vähemalt kaheksa (8) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test
 • test hõlmab kõki grammatilisi vorme
Suuline vestlus
 • õppija räägib kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
 • tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016