Raamatupidamine (baaskursus)

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab süsteemset ülevaadet peamistest finants-, maksu- ja juhtimisarvestusest;
 • mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid;
 • rakendab saadud teadmisi väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finantsaruannete koostamisel;
 • suudab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Ecxel või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;

Õppekava (Baaskursus + Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid)

Finantsarvestus

 • Alusteadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest
 • Majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskiri
 • Raamatupidamise põhiaruanded

Maksuarvestus

 • Maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid
 • Maksudeklaratsiooni täitmine ja esitamine vastavalt seadusandlusele
 • Majandusüksuse maksude arvestamine ja võrdlemine

Juhtimisarvestus

 • Statistika alused
 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused
 • Majandusanalüüsi alused
 • Finantseelarved

Raamatupidamine ettevõttes

 • Majandusaasta aruanne (mõiste, osad ja koostamise põhimõtted, raamatupidamiseaastaaruande alusprintsiibid, raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus).
 • Töö ja palgaarvestus. Töölepinguseadus. Palgasüsteem, palgaelemendid ja dokumentatsioon.
 • Töötasu arvestamine. Puhkusetasu arvestamine. Haiguslehehüvitise arvestamine. Keskmise palga arvestus. Palga arvestamisega seotud maksud ja nende arvestamine.
 • Inventuur
 • Reguleerimis- ja lõpetamiskanded
 • Kassaraamat, kassa sissetulekuorderid, kassa väljaminekuorderi
 • Müügiarvete sisestamine; müügiarvele laekumine; artiklite sisestamine; ettemaksude sisestamine
 • Ostuarvete – hankijate sisestamine; ostuarvete - hankijate laekumine
 • Põhivarade sisestamine; amortisatsiooni aruanne; põhivarade mahakirjutamine

Kestvus: 120 ak. tundi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja pädevusi raamatupidamise valdkonnas, mis võimaldab töötada raamatupidaja assistendi ja raamupidajana ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Õppekava (Baaskursus + Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid) õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Raamatupidaja, tase 5 vastavad kompetentsid.

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde