• Home
 • Erialane õpe
 • Raamatupidamine + (Baaskursus + Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid)

Raamatupidamine + (Baaskursus + Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid)

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab süsteemset ülevaadet peamistest finants-, maksu- ja juhtimisarvestusest;
 • mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid;
 • rakendab saadud teadmisi väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finantsaruannete koostamisel;
 • suudab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Ecxel või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;

Õppekava (Baaskursus + Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid)

Finantsarvestus

 • Alusteadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest
 • Majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskiri
 • Raamatupidamise põhiaruanded

Maksuarvestus

 • Maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid
 • Maksudeklaratsiooni täitmine ja esitamine vastavalt seadusandlusele
 • Majandusüksuse maksude arvestamine ja võrdlemine

Juhtimisarvestus

 • Statistika alused
 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused
 • Majandusanalüüsi alused
 • Finantseelarved

Raamatupidamine ettevõttes

 • Majandusaasta aruanne (mõiste, osad ja koostamise põhimõtted, raamatupidamiseaastaaruande alusprintsiibid, raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus).
 • Töö ja palgaarvestus. Töölepinguseadus. Palgasüsteem, palgaelemendid ja dokumentatsioon.
 • Töötasu arvestamine. Puhkusetasu arvestamine. Haiguslehehüvitise arvestamine. Keskmise palga arvestus. Palga arvestamisega seotud maksud ja nende arvestamine.
 • Inventuur
 • Reguleerimis- ja lõpetamiskanded
 • Kassaraamat, kassa sissetulekuorderid, kassa väljaminekuorderi
 • Müügiarvete sisestamine; müügiarvele laekumine; artiklite sisestamine; ettemaksude sisestamine
 • Ostuarvete – hankijate sisestamine; ostuarvete - hankijate laekumine
 • Põhivarade sisestamine; amortisatsiooni aruanne; põhivarade mahakirjutamine

Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

 • Raamatupidamise arvutisüsteemides töötamine
 • Raamatupidamissüteemid (HansaRaama, 1С Raamatupidamine)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja pädevusi raamatupidamise valdkonnas, mis võimaldab töötada raamatupidaja assistendi ja raamupidajana ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Raamatupidaja, tase 5 vastavad kompetentsid.

Kestvus: 200 ak. tundi

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde