Väikeettevõtja

Koolituse läbinu:

 • saab ettevõtluse alased teadmised ja oskused;
 • oskab koostada äriplaani eesmärgiga saada Ettevõtluse alustamise toetuse;
 • saab edukalt arendada oma ettevõtte tegevust.

Õppekava

Antud õppeprogrammi autoriks on Jelena Bõstrova. Ta on majandusalaste õppedistpliinide õppejõud, asjatundija äri planeerimise ja korraldamise valdkonnas, finantsanalüütik, PhD, andragoog (6. tase), Eestimaa Vene akadeemilise seltsi liige.

ETTEVÕTLUSE ALUSED

 • Ettevõtlus väikeettevõtluses: Eesti Vabariigi õigusaktid, äritegevuse vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS) ja nende valimine. Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.
 • Ettevõtte asutamise etapid: uue ettevõtte registreerimine Äriregistris.
 • Ettevõtte välised faktorid ja nende mõju ettevõtte eluvõimele
 • Äritegevuse arendamist soodustavad organisatsioonid Eestis (EAS, Töötukassa jt)

ÄRIIDEE. ÄRIPLAAN JA SELLE KOOSTAMINE.

 • Äriidee ja selle eluvõime hindamine
 • Äriidee: selle koostamise põhimõtted, struktuur, jaotusosade vahelised seosed
 • Ettevõtte arendamise strateegiad: mission, nägemus, eesmärgid ja tööülesanded, makro- ja mikrokeskkond. Uue ettevõtte SWOT analüüs.
 • Äriidee koostamine vastavalt Töötukassa poolt eraldatava ettevõtluse alustamise toetusega seotud nõudmistele

TOODANG JA TURUNDUS

 • Tooted ja teenused. Tööstuste tehnoloogiad ja teenindus. Ressursid.
 • Turg ja selle areng. Sihtrühma valimine.
 • Konkurentide taseme hindamine ja hinna põhjendamine.
 • Müügi- ja turustamiskanalid
 • Toote/teenuse edendamise viisid: reklaam, turustamine
 • Riskide analüüs ja nende maandamise viisid

RAAMATUPIDAMISE ALUSED

 • Raamatupidamise süsteem Eestis
 • Raamatupidamise korraldamine: arved, registrid, arvestus.
 • Finantsaruandlus ettevõttes
 • Maksunduse alused (käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks jt)

ASJAAJAMINE

 • Asjaajamise standardid EVS-ISO 2789:2014
 • Dokumendihalduse süsteem ja selle tõhustamise võimalused
 • Arhiviide korraldamine

FINANTSPLANEERIMINE

 • Finantsallikad: isiklid ja laenud
 • Firma tulud ja ressursid. Püsivad ja muutuvad kulud.
 • Tulude ja bilansi prognoos
 • Rahavoogude korraldamine ettevõttes

TÖÖÕIGUS

 • Tööseadus: töösuhete korraldamine
 • Tööleping: mõisted, vormistamine, nõudmised, lõpetamise tingimused
 • Tööandja ja töötaja õigused ning kohustused
 • Tööalaste vaidluste lahendamine

TULEOHUTUSE, TÖÖOHUTUSE JA ESMAABI KORRALDAMINE ETTEVÕTTES

ORGANISATSIOONI JUHTIMINE

 • Juhtimise protsess: korraldamine, planeerimine, motiveerimine, kontroll
 • Organisatsiooni struktuuride liigid ja arenguetapid
 • Juhi roll ja vastutus. Võim ja selle tasakaal.
 • Juhtimisstiilid
 • Juhtimise protsess: informatsioooni kogumine ja töötlemine, juhtimisotsuse vastuvõtmine

Koolituse kestvus: 200 akad. tundi (168 akad. tundi auditoorset tööd ja 32 akad. tundi iseseisvat tööd).

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde